ระบบชลประทาน-ประปา (IRRIGATION)ระบบเกษตรกรรม (AGRICULTURE)ระบบป้องกันอัคคีภัย (FIRE PROTECTION)

ระบบระบายน้ำ (DRAINAGE SYSTEM)ระบบกักเก็บน้ำ (STORAGE SYSTEM)การจัดและตกแต่งบ้าน (INTERIOR-EXTERIOR)

 

Visitors: 23,366