น้ำคือชีวิต "Water is Life"

"น้ำ" คือ ทรัพยากรธรรมชาติของคนไทย ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้เป็นอย่างรูปธรรม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เมื่อน้ำไหลไปแล้ว ไม่สามารถช้อนกลับมาได้ จึงเป็นที่มาของแนวคิดของ SPEED ให้เกิดแรงผลักคันและสนับสนุน จำนวนเงินบริจาดทุกๆ 10฿ สำหรับการสั่งซื้อ ทุกๆ 1,000฿ ต่อ 1 ธุรกรรม เพื่อสมทบทุนให้แก่มูลนิธิอุทกพัฒน์ (Utokapat Foundation) ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกองทุนพัฒนาระบบธนาคารน้ำใด้ดิน (SGB) อบต.เก่าขาม จ.อุบลราชธานี ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประธานศาสตร์พระราชารัชกาลที่ ๙ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาวิกฤตน้ำ สภาวะภัยแล้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น เช่น การเติมน้ำฝนลงเก็บไว้ใด้ดิน บริเวณแถบพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกาคอื่นๆของประเทศ ทั้งนี้การบริหารจัดการสร้างเครือข่ายน้ำได้ดิน กักเก็บน้ำ จึงสำคัญต่อการป้องกันปัญหาภัยน้ำท่วมและกัยแล้ง เพื่อ "ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" คอนเซปต์ของ SPEED ที่มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าสำหรับกลุ่มเกยตรกรรม คือการอนุรักษ์สิ่งแวคล้อม ส่งเสริม ผู้บริโภคให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรตลอดทั้งปี และที่สำคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

Visitors: 24,444